Saturday, March 6, 2010

કતારો

હું તારી ને "તું" મારૉ
મુજ ને તવ આધારો 
"તુ" ખીલેતો કયારેક 
મુજ ને દેખાય નજારો
િવફરે કયારેક અન્યાયી 
તો થાય ધર્તી નો ધૃજારો 
પાનખર માં "તું" હરખાય તો 
પતઝડ્માંય થાય બહારો 
"તું" માંડે સરવાળા - બાદ્બાકી
ત્યારે મનડે થાય મુંઝારોૂ 
"તુ' સારો છે પ્રભુ એ જાણી લીધું
જ્યાર થી મ્ંિદરે થાય કતારો 

# # # # # # # # # # # # #

અહેસાસ 

મારું મારું કરતી હ્તી

કશું યે ના થયું મારું રે

પાસે તો છે ઘણા ઘણા

પણ કોઇ નથી સંગાથ માં

ટોળા વચચે પણ હું

નારી રહુ એકાંત માં

કપાયું છે રદય મારુ 

વહ્યું છે એમાં થી ર્કત જ કાળુ

અસતીત્વ જરજરીત થયું મારુ 

અનુભવ થી મુજ મનમાં પ્રગ્ટી છે સર્વાણી

લોકો સમ્જે નહીં તેને પ્ણ સાચી વાત મારી

સ્ંબંધો છે સહુ મોળા - મોળા

ન્થી કોઇ એમા લ્હાણી

સ્ઘળું પામ્વા છ્તાં

અંતે તો આંખ નું પાણી

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


ફુરસદ

ક્યારેક સમય મળે તો લેજો ખબર 
કેવી રીત જીવી રહ્યા છે તમારા વગર
પ્રેમ ની બધી અસર કે જે લાગે છે તમને આકરષણ 
જાણે ફુલેલુ ફુલ મુંર્જાઈ ગયું છે તેમ મુખ મારુ કરમાઈ ગયું છે
સખા તમે કહો છો છો તોં અહીં પ્ણ તમારુ મન ખોવાઈ ગયું છે ક્યાં ?
આવડત નથી મારામાં લાગે છે તમને પણ શું ખબર પ્રેમ માં આવડત જરુરી છે ?
લોકો આવડત નૉ ઊપ્યોગ કરે છે અને તેમાં ઉપયોગ હું બની રહી છુ 
હરેક પળે વહી રહી છે મારી અશ્રુધારા
"ફુરસદ" મ્ળે તો લેજો ખ્બર કે આ 'દીલ' ધડકે છે માત્ર તમારા માટે જ ...તમારા માટે જ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

भारत वासी

वीशव के मानव मेह्रामन मे है अनोखा भारत वासी
जेट युग के ये जमाने मे भी संसक़्रुती रखा भारत वासी
गीता कुरान बाईबल अवेस्ता थकी बना भारत वासी
चारो दीशा को जुड जो जाने मानव सांकल है भारत वासी 
रोमे रोम मे भाईचारो ऊन्का शांती प्रीय है भारत वासी
अडीखम नीडर अण्नम हे दुनीया का पृरक है भारत वासी
ऋषी मुनीओ के आद्रश से रंगाया हुआ भारत वासी
य़्ग़्ना भ्सम से बना हुआ है भारत वासी 
शहीदो के महापुरुशो के आदर्श से सुंगाया है भारत वासी
रोशन जीसका नाम दूनीया मे है सब ये भारत वासी
द्शो दीशायें गुम रहा है तेज पुंज सा भारत वासी 
कर्म है जीन्का धर्म ऐसा भाव मुर्ती है भारत वासी
अंग अंग मे है जीन्के खुमारी है पथीक भारत वासी

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Monday, February 22, 2010

हो आप ?

हो आप ?

मे जीन की तलाश मे थी वो मनजील हो आप्
मजधार से जहां पहुंच ना था वो साहील हो आप 
मेरे अधर की जीसे प्यास थी वो नीर हो आप 
मुज हीर समा तडप ते रान्झा हो आप 
मेरे कहे शब्दो की प्रशनसा हो आप  
मेरे मुख से कहे गये हर एक लब्झ हो आप 
मेरे प्यार मे जो मील्ना है वो मोल हो आप 
मेरी आंखो को बचाये वो पलक हो आप 
इश्वर ने बनाया हे जो मल्क वो मलक हो आप्
मेरे उर ने भरा अच्छे से अछा कदम हो आप 
खूदा के आगे ली हुई क्सम हो आप्
मेरी नस् नस बे बेह्ती हूइ रक्त हो 
और मेरे लीये चल रहे अचछा वक्त हो आप 
मै जो जीवन जी रही हू वो जीवन हो आप 
मर्ने के बाद जो पेह्नूंगी वो कफन हो आप 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


आप सब को वीन्ंती हे की जोडाक्षर लीखने मे तकलीफ हो रही हे तो आप की नज्र मे कोइ अचछी वेब साईट हो तो बताना

Sunday, November 29, 2009

હું આવીશ જીવનમાં જીંનદગી બનીને આવીશ િદલ માં તમારી ધડકન બનીને આવીશ ભુલવાની ના કરશો ભુલ ભુલોમાં જ હું યાદ બનીને આવીશ નયનોમાં ના રાખશો આટલી બધી

હું આવીશ 

જીવનમાં જીંનદગી બનીને આવીશ 
િદલ માં તમારી ધડકન બનીને આવીશ
ભુલવાની ના કરશો ભુલ 
ભુલોમાં જ હું યાદ બનીને આવીશ
નયનોમાં ના રાખશો આટલી બધી નફરત
એ નયનોમાં હું આફત બનીને અવીશ
ભલે રહૉ ત્મે મારી આંખૉથી દુર 
િમલ્ન માટે હું શમ્ણૂ બનીને આવીશ્
જ્યારે છોડી દઈશ આ દુનીયા
તયારે રદય માં તમારા રુદન બનીને આવીશ

तमनना

तमनना  

जब से आप को देखा है होश खो बैठी हुं
बस तब से आप को पाने कि ह्ठ ले बैठी हुं
याद आती है दीन भर आपकी
अब जीद्गी हो गै है बेकार मेरी
तेरी यादो मे तडप ती रहेती हुं
तेरे ही खयालो मे घुम्ती रेहती हुं
बस अब एक ही त्म्न्ना है मेरी 
पानी है प्रीत आप की  


તમારા જવાથી

તમારા જવાથી

હ્વામાં ફૂલોની મહેંક પ્ણ આજે આવ્તી નથી ત્મારા જ્વાથી ....
ગુલાબી સવારે પાયલ નો છમ્કાર પ્ણ હવ્ે સંભ્ળાતો ત્મારા જ્વાથી ....
િવખરાયેલા મ્ણ્કાની માળા હવે બન્તી ત્મારા જ્વાથી ....
ત્મારી બ્નાવેલી જાળ માં પ્ંખી હવે બેસ્તા ન્થી ત્મારા જ્વાથી ....
ત્મારા હ્સ્તથી રોપાયેલી વેલ હવે વળ્તી ન્થી ત્મારા જ્વાથી ....
વીખ્રઈ રહીછે જીવ્નના સુખ ની એક - એક પ્ળ ત્મારા જ્વાથી ....
શોભ્તા ન્થી તુલસી ના ક્યારા ને ઘર ના દ્ર્વાજા ત્મારા જ્વાથી ....
પીંજ્રામાં બેઠેલો પોપ્ટ પુણ નથી રટ્તો રામ ત્મારા જ્વાથી ....
આ ઉદાસ દીલ રાહ જોઇ રહ્યું છે તમારા આગ્મ્ન્ની.....


આવો સનમ

આવો સનમ 

આવો સનમ એક વાર મળવા મળવા નહીં પ્ણ કોઇ બહાને તો આવો
મારી તરસી આંખો ને તમારા દીદાર કરાવવા આવો
મારા બેચેન ધડકન ને સાંભળ્વા તો આવો
આવો સનમ એક વાર મળવા ....
તમે જેના બન્યા છો તેના ખ્બર અંતર પુછવા માટે તો આવો
આપ્ણે ખુબ મ્ળ્યા એકાંત માં સ્નમ જાહેર મા તો મળ્વા આવો
આવો સનમ એક વાર મળવા ....


Sunday, September 20, 2009

આજની ક્વીતા

"તારૉ સાથ "


અશક્યને શક્ય બનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
સૂખ ઃ દુખમાં સહભાગી બનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
સપનાઓને સાકાર કરીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
જીવનને ઊપવન બનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
જીવનને સારથક બનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
જીવનને સંઘ્ષ બનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
મોત ને પણ ખુશીથી અપનાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
સાત જન્મો નો સાથ નીભાવીશ જો તારૉ સાથ અતૂટ હશે 
*****
" ત્મે "

પૂનમ નો ચાંદ જોયો ને યાદ આવ્યા તમે
ઝર્મર વર્સ્યો વર્સાદ ને સ્પર્શ થ્યો 
શીત્ળ પ્વન્નો ને યાદ આવ્યા તમે
ટહુકો સંભ્ળાયો કોયલનો ને યાદ આવ્યા ત્મ
સમ્ય આવ્યો છે એવો હ્વે પ્રેમમાં
પહેલા તો કહેતા હ્તા "તુ" અને ત્મે મને કહો છો "ત્મે"

*****
" જરુરી લાગે છે "

ઘ્ણાં સ્મયથી વાત ન્થી કરી 
હ્વે ત્મારી સાથે વાત કર્વી જરુરી લાગેછે
ેત્ને જાણે વર્શો થી જોયો ન્થી
હ્વે તારા દરશન કરવા જરુરી લાગેછે
આ સ્વાર્થી દુનીયામાં નીસ્વાર્થ પ્રેમ ક્યાંય ન્થી
હ્વે તારો પ્રેમ જરુરી લાગેછે
હવે સમય જરુરી લાગેછે
તારી જુદાઈ ખુબ સહન કરી
પર્ંતુ હવે તો મારુ મંગલમય મીલન જરુરી લાગેછે 

*****


Friday, August 21, 2009

"MAARI KALPNA"
VICHARUCHU HUN KE TAMARI SATHE PREET KARU
HOY EKANT, SHANTI NE NIRAVTA
TYYAN TAMARI MULAKAT KARU
HOY NAHI TYYAN BIJU KOI,
HOY EK HAIYU TAARU NE BIJU KALPNANU
ATIT THI SMRUTI RUPE UBBHU HOY
EK TAARU SAKSHI SAARU
KARO PREM BHARI VAATO AAPNE
NE SAMBHLYA KARE DIL MAARU
PUNAM NA CHANDRA SAMU
NIHLAHYA KARU MUKH TAMARU
TAMAARI ANKHONA ARISAAMA
CHEHRO HUN MARO NIHALAU
NE TAMARA HAATHO NA KANSKA THI
MARA KESH NE HUN SAVARU
NIRKHI RAHUN HUN EKI TASH NAYNO TAMARA
NE OCHINTU MATKU MAARU
KHUSHI THI NAJRO NICHI DHALI DO TAME
NE CHARE KORE CHAAVAI JAY ANDHKAR
BANI VARSHANI BUNDO TAME
VARSO DHARA PAR THAIJAAY BADHE  HARIYALI
VADAL MANHI CHUPAI NE VIHRO GAGAN MA
NE HUN TAMNE DHARTI PAR KHOLU
CHAVAI JAAO TAME NABH MAA
INDRA DHANUSHNA RANGO NI CHATA BANI 
NE TE RANGO THI MARA HAIYAANA KAGAL PAR
TAMARI TASVIR DORU
KANO MA KUNDAL NE KHABHE SONERI KHES
LALAT MA CHAND TANU KALU TILU KARU
KHES NA JODU TIM TIM TARLAO
BE KESHUDAMA NAKHU GULAB NU TEL
DADAM NI KALI SHA DUNT
NE GULABI ADHARO PER VERU MITHU SMEET
KE MUKHDU MALKE TAMARU
NE DIL NA DHAVRE MARA TINGADU
BANU TAMARA RADAY NO DHABKAR
NE CHABI MA TAMARI HUN VAACHA BHARU
NE SAMBHLU HUN MADHUR SWAR TAMARO 
"KE HUN TO TANE DILOJAAN THI PREM KARU CHU"
"BINDAST HO GAI"
KIYA EK HI GUNAH MUJ SE KI PYAAR HO GAYA
SAJA AAISI MILI MANO NA JINDGI ME ANDHERA HO GAYA
BANDHI THI PREET TERE SAATH 
VO AB EK BHUTKAL HO GAYA
TERE PICHE DIVANI HUI AUR BARBAAD HO GAI
KAHENE GAYI DIIL KI BAAT TO JABAN BANDH HO GAI
TERE PICHE CHALTI YE DIVANI ANDHI HO GAI
MANAS THI TUMHE PANE KI TO BAHVANRI TUZE LEGAI
TERE BINA YE PHOOL AUR KANTE BHI BARBAD HOGAYE
HUA JAGAT KO YE KI DEVDASI BANGAI
GALAT TEHRA JAGAT
JAB MAI BINDAST HO GAI
"MAITRI"
JAISE PHOOL AUR BHVANRE KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE BADAL AUR GAGAN KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE TARE AUR CHAND KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE SARITA AUR NAAV KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE KAVI AUR KAVITA KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE BHAGVAN AUR BHAKTA KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
JAISE JIVAN AUR MRUTU KI MAITRI
VAISI AAP KI AUR MERI MAITRI
RUNGBE RUNGI MAITRI
"AAP KE BINA"
KYA SANS LEMA AUR KYA JINA
YE DUNIYAME SABHI VYARTH HAI AAPKE BINA
KYA CHAN AUR KYA TARE AUR YE POONAM KI RAAT
SAB SUNA SUNA LAGTA HAI AAPKE BINA
LOG SAAT JANMO KI BAAT KARTE HAI
MAI TO JINE NAHI CHAHTE AAP KE BINA
KYA KHUSHI AUR KYA GAM
AUR KAISE YE SWARTHI MITRO KA SUNG
AB DIL NAHI LAGTA AAP KE BINA
JINE KI BAAT BHULKAAO
MARNE KI BHI KALPAN NAHI KARSAKTE AAKE BINA
KYA YE BAHETE JHARNE AUR 
KYA YE PRAKRUTI ME LAHERATI SUNDARTA
MUZE TO BAHUT HI SUNA SUNA LAGTA HAI AAP KE BINA
MERE MARNE KE BAAD EK DIN JARUR PACHTAONGE
MAI JI NAHI SAKI AAP KE BINA
LEKIN "AAP" BHI TADPONGE PURI JINDGI "MERE BINA"
*****

"PARKI THAPAN"

DIKRI BHALE AAJE PARKI THAPAN KAHEVAY

SAMAST PARIVAR NU DAHPUN MANAY

DIKRI NE GAAY DORE TYAN JAAY

E TO MATRA KAHEVATO MAA J KAHEVAY

AAJE TO DIKRI NI SAACHI SUZBUZ THI SAACHI DISHA SAMJAAY

KAPRA SANJOGO MAAJ TENI SAMAJDARI NAA DARSHAN THAAY

DIKRA NA ANHAD LAADKODE THAAY

VADHU PADTA LAADKODE THI LAADKO VADHU BAGDI JAAY NE CHAKI JAAY

KHOTA KAAMOMA MOTA DAHAPUN DAHOLAAY

DIKRA AJE KHOT NO DHANDH LEKHYA

LAAKH KAMAY NE KAROD VEDFAY

DIKRI TO KEVI "SAMJU" KAHEVAY

VAALO TEM VAALAY, JEM CHHAHO TEM KELVAAY

LAAFGNI NAA CHATKA CHAKHADI GAME TYYARE

BICHARI BHOLI NE BHOLVAY

AAVI MALTAAVDI CHHORI NE SAKR NI JEM DUDH MA BHELVAAY

JAMANO NE VAKAHAT SAATHE SAGHLU BADLAY

PARNELA LADAKVAYA NE NABIRA KAHEVAY

SWARTHNA AATVAY FARAJ CHKI KAYAM CHATKI JAAY

ETLEJ DIKRA NE ADHURA NE HALF KAHEVAY

DIKRI NE J SACCHE BERAR DRAFT KAHEVAAY

BAHLE DIKRI SASRIVASI BANI JAAY

TOYE MAVTARNU DHYAAN BARABAR RAKAHAY

SUKHE - DUKHE DODI NE TURANT DODI HAAJAR THAAY

AAVI SHANI DIKRINA DAAM NAA ANKAAY

JIVANBHAR RADAY NI TIJORI E SACHVELU

AMULYA DHAN AAKHRE TO "PARKU" J GANAAY

AANE J TO VIDHI NA VIDHATA ANE PRABHU NA ACHUK KANUN KAHEVAY

*****

Tuesday, August 18, 2009

AAJ KI KAVITAYE........

"JINDGI"

JINDGI ME SADA SMIT KARTE RAHO

TO BAHUT SUNDAR LAGENGI JINDGI

VARNA AAPKO SUNI LAGE GI JINDGI

SAMBANDHO KE SUMANA BANE

TO LAGE GI JINDGI SUNDAR

VARNA TO YE BINA LAGNI KI JINDGI

AAP KE SANSKARO KA UJALA FAILGEGA

TO "DIPAK" HAI YE JINDGI

VARNA GHANGHOR "TAMAS" JAISI JINDGI

KUCHH AAISA KARO KI

DAAD DE JAY JINDGI

VARNA NISHFAL HAI YE AAP KI JIND GI

*****

"PASAAND HAI"

BAATO - BAATO ME HASI MAJAK ME

MERA HASANA SAB KO PASAND HAI

BHIGI AANKHO KO DEKHKAR

MUZE POOCH TE HO ROTI HO ?

NAHI HASTI HUN  YE KAHENA PASAND HAI

ROTE HUE KO BHI HASANA YE KHUBI HAI MUJ ME

NA KISI KO AALAS AAYE MERI BAAT ME

AAISI KALA HAI MUJME

GUM - SUM BAITHE HO AGAR AAP TO

"KUCHH BOLO" NA VAISA KAHENA MUZE PAASAND HAI

PREM SE YAA GUSSE SE SHANTI RAKHH

VAISA KAHO YE MUZE PASAND HAI

MAN KI BAAT MAN ME RAKHTI HUN

NAHI KAHETI BAAT KABHI MANKI KISIKO

KUCH AJIB SI BAAT KAHEJATI HAI

MERI NARAM SI AANKH

SWAPNA HO SAAKAR AAPKE

BUS VO HI SWAPNA MANGTI HUN

MILTA HAI SAB KO ITNA

LIKHHA HO TA HAI BHAGYA ME

RAHO AAP KHUSH MANGU AAP KI KHUSHI HERROJ

RAHO AAP SADA HASTE MANG TI RAHU HERROJ

BAATO - BAATO ME HASI MAJAK ME

MERA HASNA SAB KO PASANAD HAI

*****

 

Saturday, July 4, 2009

AAJ KI KAVITAYE BHAG - 2

"CHE PUN NATHI"
DIL MA UMANG CHE PUN UMANG MA TU NATHI
CNADRNI CHE CHANDNI PUN PUNAM NI RAAT NATHI
SAGAR MA MOTI GHANA CHE PUN TENI MANE JARUR NATHI
"DIL" MA PRANYA CHE PUN "PRANYA" NI SUVAS NATHI
MALVA NI CHE GALAT AASHA PUN AASHA MA "TU" NATHI
HUN "TANE" KAIK KAHEVA MANGU CHU PUN MARA MA HIMAAT NATHI
"TAME" KAHI SHAKVA NA CHOO PUN "TAME" KAHEVANA NATHI
AA KAVYA MA TAMARO CHERO CHE PUN CHERA MA "TAME" NATHI
PUN "TARAMA".................. PUN ......... KYANY NATHI
"TAARI YAAD MA"
SHVAS AAVE CHE NE JAAY CHE TAARI YAAD MA
PHOOL PUN KEVA KARMAY CHE TAARI YAAD MA
KAHEVU CHE GHANU BADHU PUN KAHI SHAKTI NATHI
SHABDO KEVA SHARMAY CHE TARI YAAD MA
RETI PAR NARI AANKHE VAANCHI SHAKAY EVI
PREM KATAHA LAKAHYELI CHE TARI YAAD MA
DARIYA BA UCCHALTA MOJA MA JANAM LE CHE TAARI YAAD
MOJA PUN KEVA VISRI JAY CHE TARI YAAD MA
BANI NE RET NI KABAR MA DATAI JAAY CHE TARI YAAD
KYARE MANJIL PAR PAHONCHI JAAY CHE TARI YAAD
BUS 
" SHAVAS "
AAVE CHE - JAY CHE  
"TARI YAAD MA"


AAJ KI KAVITAYE BHAG -1

"AAP KA HI AAPKA"

PREET KERE SAGAR ME MOTI MILA AAP KE NAAM KA

KHO GAYA HAI CHAIN TAB SE HUMARA

AAP MANO YAA NA MANO YE BAAT BHI KAHETA HAI DIL HUMRA

JANE - ANJANAE ME BHI CHURA LIYA HAI RADAY HUMARA

DIL DHUNDHA SAAGRA ME DIL HUMARA

MIL GAYA JAB EKAEK TP DEKH LIYA SMIT TUMHARA

                                                           

"MILAN UNKA"

MILAN MUZE LAGTA HAI VASANT KA CHUMBAN

KISI PAGAL KI LAGNI KE PUR ME MADHURTA KA AALINGAN

YE SAMBANDH HAI HUMARE MAN RANCHHOD

JANHA BHI HO ABHILASHA KI ABHIVAKTI KA CHHOD

VANHA KHIL JATA HAI "SAMBANDH" NAAM KA CHHOD

SNEH , KARUN A, MAYASE PHOL SE NIKHRTA

MAHEKTA HUA "SAMBAND" NAMAKA CHHOD

MAN BHED CHAL-KAPAT AUR KAVA - DAVA KE PRADUSHAN SE

BACHANA JARURI HAI "SAMBANH" NAM KA CHHOD

"PREM" KO JANHA MAHEK NA HAI "PHOOL" HOKAR

VO HI HAI "SAMBANH" NAM KA CHHOD

                                      

suvakyoo......

 (1) CHAKLI KE YAAUN SE ACHHA GARUD KA VRRUDHATVA

(2) JO PED CHHAYA DETA HAI US KI ADAB RAKHHO

(3) LOG KYA KAHETE HAI , KYA KAHETE HAI, UN KOM JO BI KAHENA HAI VO            KAHENE DO.

(4) VISTRAN JIVAN KA VAIBHAV HAI

(5) JAB JAB AAKASH ME BIJLI DEKHTI HUN TAB LAGTA HAI KI PARMATMA                APNE  HASTAKSHAR DE RAGE HAI

(6) GIRE HUE PATTO SE NAHI KHILE HUE PHHOLE SE APNE BAAG KA ANDAG            LAGANA

(7) HER EK PAL JIVAN HAI

(8) JANHA SHANKA HONGI VANHA MAI SHRADDHA LAUNGI

(9) PRARTHNA PRABHU KE PAAS JANE KI PUNKH HAI AUR PATI KA                                  SAKSHTAKARNE KI AANKH HAI

(10) AAP KE PASS JO NAHI HAI VO KABHI APP GAVANTE NAHI - ANGREJI                        KAHAVAT

(11) PAISO KO PUNKH HOTI HAI - ANGREJI KAHAVAT

(12) MERE JANAM KE BAAD ME KABHI BHI NANGI NAHI HUI - ANJU MAKHIJA